Tekst

Urnenatelier Schoonhoven


Omdat ieder afscheid anders is...

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN URNENATELIER SCHOONHOVEN


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Urnenatelier Schoonhoven zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 29025104 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden.

1.2 Door een bestelling bij Urnenatelier Schoonhoven te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Urnenatelier Schoonhoven gelden ook ten behoeve van eventueel door Urnenatelier Schoonhoven ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Urnenatelier Schoonhoven zijn vrijblijvend. Urnenatelier Schoonhoven heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Urnenatelier Schoonhoven uw bestelling heeft geaccepteerd. Urnenatelier Schoonhoven heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen dient u het verschuldigde bedrag contant bij ontvangst van de goederen te betalen, tenzij anders overeengekomen. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld.

3.3 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Urnenatelier Schoonhoven het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Urnenatelier Schoonhoven, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Urnenatelier Schoonhoven.


Artikel 4. Levering

4.1 De opgegeven levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door Urnenatelier Schoonhoven anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van en heeft u dan tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schade-vergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat u de artikelen op onze vestiging in ontvangst neemt of deze op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat op het moment van aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Urnenatelier Schoonhoven geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Urnenatelier Schoonhoven garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Urnenatelier Schoonhoven te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Urnenatelier Schoonhoven de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan Urnenatelier Schoonhoven te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor artikelen die voor u persoonlijk worden vervaardigd, zoals producten waarop teksten, symbolen en/of decoraties worden aangebracht. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als het artikel onbeschadigd is. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Urnenatelier Schoonhoven terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

7.4 De door ons geleverde urnen zijn geschikt om zowel binnen als ook buiten te plaatsen. Uitzondering hierop zijn de (kinder)urnen in bronskleur: deze zijn alleen geschikt om binnen te plaatsen. Mits de urn op correcte wijze is gesloten geven wij een garantie van 3 jaar tegen productiefouten. De urn wordt in het geval van een productiefout kosteloos vervangen door een nieuw exemplaar. Onder op correcte wijze sluiten verstaan wij het op een dusdanige wijze met siliconenkit bevestigen van het deksel of sluitplaatje zodat er geen water in de urn kan komen.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Urnenatelier Schoonhoven is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Urnenatelier Schoonhoven, dan wel tussen Urnenatelier Schoonhoven en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Urnenatelier Schoonhoven.


Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Urnenatelier Schoonhoven deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Urnenatelier Schoonhoven in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Urnenatelier Schoonhoven vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 Urnenatelier Schoonhoven mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Urnenatelier Schoonhoven toekomende rechten, heeft Urnenatelier Schoonhoven in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Urnenatelier Schoonhoven        Achterwetering 6a        2871 RK Schoonhoven

Telefoon: 0182 - 38 79 04        Fax: 0182 - 38 78 07        E-Mail: info@urnenatelierschoonhoven.nl